арт-терапия

Що е арт-терапия?

Същността на арт-терапията се състои в терапевтическото и корекционното въздействие на изкуството върху човека и се проявява чрез реконструиране на психотравмиращата ситуация с помощта на художествено-творческата дейност; така също се проявява посредством извеждане на преживяванията свързани с нея във външна форма чрез продукт на творчестата дейност, и така също в създаването на нови позитивни преживявания, в раждането на креативни потребности и способи за тяхното удовлетворения.

С терминът «арт-терапия» се обозначават както съвкупността видовете изкуства, използвани при психокорекцията, така и  самия метод или комплекс от методики.
За обозначаването на частните форми на терапията с творчество се прилагат така наречените семействени понятия, ефективността на тези форми се подтвърждава с широкия спектър от работи на учени като:

• библиотерапия  (В. М. Бехтерев, А. М. Милер, В. В. Мурашевски, Ю. Б. Некрасова, Е. А. Рау);
• вокалотерапия и музикотерапия – (В. С. Шушарджан);
• психодрама – (Е. Белякова, А. В. Гнездилов, Я. Морено и др.);
• изотерапия  – (Г. В. Бурковски, Μ. Е. Бурно, А. И. Захаров, О. А. Карабанова, Р. Б. Хайкин и др.);
• имаготерапия – (Н. С. Говоров);
• музикотерапия – (Л. С. Брусиловски, И. М. Гринева, И. М. Догел, В. И. Петрушин и др.).

Арт-терапията (изотерапия) широко се практикува по света от учени като Д. Алан, Р. Арнхайм, Р. Асаджиоли, Е. П. Белякова, Μ. Е. Бурно, Г. В. Бурковски, Д. Виникот, А. В. Гнездилов, А. И. Копитин, Т. Ю. Колошина, В. Л. Кокоренко, Л. Д. Лебедева, Г. М. Назлоян, Н. В. Серов, А. А. Смирнов, К.-Г. Юнг и други.
арт-терапия3
Основни функции на арт-терапията са:

1. Катарзисна – освобождава от негативните състояния.
2. Регулативна – сваля нервно-психическото напрежение, регулира психосоматическите процеси, моделира положително психоемоционално състояние.
3. Комуникативно-рефлексивна – обезпечава корекцията на нарушено общуване, формира адекватно междуличностно поведение и самооценка.

В арт-терапията не се слага акцент на целенасоченото обучение и овладяване на навици и умения в който и да е вид художествена дейност.
В цялост хуманистичният подход в арт-терапията се основава на три философски предположения:

1. Не съществуват хора, които са «умствено болни», има хора, които са се сблъскали със специфични проблеми. Оттук и помощта, която е насочена към засилване на желанието за живот, развитие на способностите да се намери смисъл и и да се направи жизненият стил максимално креативен.
2. Неспособност успешно да се реализират (самоактуализират) присъща в една или друга степен на всички хора на различни етапи от жизвота (теория за жизнените кризи).
3. Резултатите на самоактуализация са несполучливи до момента, докато личността не бъде в състояние да сформулира собствените си трансцендентни цели, които и превръщат живота му в духовен.

Целта на хуманистичната арт-терапия е развитие на балансирана личност, която може да държи равновесието между полярностите: любов – ненавист, слабост – сила, уединеност – близост, кооперация – състезание, зависимост – независимост, доминиране – подчинение, надежда – отчаяние и пр. За достигането на тази цел е необходимо да се уточнят глобалните цели на индивида.
сказкотерапия
Копитин А. И. подчертава следните преимущества на метода на арт-терапията пред другите психокорекционни методи:

• практически всеки човек, независимо от възрастта, културния опит и социално положение, може да участвова в арт-терапевтическия процес, тъй като не се изискват от него големи способности в изобразителното творчество или художествени навици: всеки човек в детството е рисувал, лепил, играл. Няма основание да се говори и за наличието на каквито и да било противопоказания за участието на хората в арт-терапевтическият процес;
• арт-терапията се явява преимуществено средство на невербалното общуване. Това я прави особено ценна за онези, които недостатъчно добре владеят речта, затрудняват се в словесното описание на своите преживявания, или напротив са прекомерно свързани с речевото общуване. Символичната реч се явява една от основите на изобразителното изкуство и позволява на човека много по-точно да изрази своите преживявания, по новому да погледне на ситуацията и житейските проблеми и благодарение на това да намери път към тяхното решение;
• изобразителната дейност се явява мощно средство за сближаване между хората, своеобразен мост между психолога (педагога, социалния работник) и клиента;
• изобразителната дейност в много случаи позволява да се заобиколи «цензурата на съзнанието», затова дава уникална възможност за изследване на безсъзнателните процеси, изразяване  и актуализация на латентните идеи и състояния, тяхните социални роли и форми на поведение, които се намират във изтласкан вид или са слабо проявени във всекидневния живот;
• арт-терапията се явява средство за свободно самоизразяване и самопознание. Тя има «инсайт-ориентиран» характер, предполага атмосфера на доверие, висока търпимост и внимание към вътрешния свят на човека;
• продуктите на изобразителното творчество се явяват обективно свидетелство на настроенията и мислите на човека, което позволява да бъдат използвани за ретроспективна, динамична оценка на състоянието, провеждане на съответните изследвания и съпоставки;
• арт-терапевтическата работа в болшинството от случаите предизвиква в хората положителни емоции, помога да преодолеят апатията и безинициативността си, сформират по-активна жизнена позиция;
• арт-терапия е основана на мобилизацията на творческия потенциал на човека, вътрешните механизми за саморегулация и изцеление. Тя отговаря на фундаменталните потребности за самоактуализация;

 

Като анализираме дадените предимства, можем да направим извод, че  арт-терапевтическите методи имат мек и гъвкав подход. Така също едно от най-характерните им свойства е тяхната ресурсност или самият способ на терапевтическо взаимодействие се явява сам по себе си ресурсен, тъй като се намира извън сферата на всекидневния живот на клиента. А всичко, което е извън пределите на всекидневието е ресурсно по определение и разширява човешкия опит.

Приятели, ако ви харесва тази статия, харесайте нашата страница във Фейсбук. Това ще бъде най-добрата благодарност за нас! :)

 

Благодаря ти, че споделяш тази публикация чрез бутончетата отдолу